Bandar ‘Abbās

سه‌شنبه 04:30

ابری، طوفان تندری با باران +27درجه سانتی گراد
SW 2 متر در ثانیه

Foreca